ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

 จัดซื้อจัดจ้างรายการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2...[บ้านกลูบี]
 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.๑ก[ชุมชนบ้านซากอ]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่...[ราชประชานุเคราะห์ 10]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ท...[บ้านคอลอกาเว]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ...[บ้านมะนังกาหยี]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร...[บ้านคอลอกาเว]
 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที...[บ้านคอลอกาเว]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยา...[บ้านปูซูตีฆอ]
 ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลาม...[บ้านปูซูตีฆอ]
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก84ที่นั่ง[วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง[วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากร...[บ้านปูซูตีฆอ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง แบบสปช.201/26 และห้องน้ำห้องส้วมนั...[บ้านสุเป๊ะ]
 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้าง แบบสปช.201/26 และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิ...[บ้านสุเป๊ะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ...[บ้านจูดแดง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื...[บ้านธรรมเจริญ]
 แนะแนวการศึกษาต่อ[บ้านอีนอ]
 ประกาสราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ...[บ้านลาเวง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอ...[บ้านบลูกาสนอ]
 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารแ...[บ้านฮูแตทูวอ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 page 1 / 29