ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื...[บ้านรามา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพา...[บ้านรามา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพา...[บ้านกูแบสาลอ]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภา...[บ้านป่าไผ่]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษา , เครี่อง...[บ้านทําเนียบ]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างรายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศ...[บ้านกาโดะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์...[บ้านแคนา]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องเบนซินขนาด 45...[บ้านกลูบี]
 ประกาศเผยแผ่จัดซื้อจัดจ้าง พัดลม แบบตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (...[คีรีราษฎร์รังสฤษดิ์]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร[วัดลําภู]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ข...[บ้านกูแบสาลอ]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุ...[บ้านป่าไผ่]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อ ขนาด 2ก๊อก[บ้านลูโบะดาโต๊ะ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำหรับห้องเรียนและห้องสำนักงาน[บ้านป่าไผ่]
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ[บ้านกาเด็ง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2564[บ้านป่าไผ่]
 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 3 ระยะ 3 เดือน (เม.ย-มิ.ย 64)[บ้านกลูบี]
 จัดซื้อจัดจ้างรายการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2...[บ้านกลูบี]
 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.๑ก[ชุมชนบ้านซากอ]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่...[ราชประชานุเคราะห์ 10]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30