ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัลสำหรับโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน นข 1237 นราธิวาส โดยวิธีเฉ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงานกลุ่มนโยบายและแผน และหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดปัดน้ำฝน รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน นข 1237 นราธิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ และตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ สลับยาง รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่นรถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบียน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่นรถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบียน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่นรถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบีย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 งบทดลองเดือนมีนาคม 2564[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดสำหรับพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ความยั่งยืน โดยวิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ค...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 page 1 / 62