ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาค...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะเพื่อคัดแยกขยะตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยวิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อถอนย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการจัดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบียน กค 66 นราธิวาส และทะเบี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่ก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายบอกทางภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบียน กข 9409 นราธิวาส โดยว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของสำนักงานเขตพื้นที่ก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 page 1 / 50