ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ วัสดุ และอุปกรณ์เครื่องวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List จำนวน 46 รายการ (งานเกษตร,คิดวิเคร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ (ถังน้ำ,เครื่องถ่ายเอกสาร,แอร์...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพ การสอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงาน (สินค้าคงคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่เกียรติคุณโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบ ด้านการจัดการขยะที่เป็นมิต...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์พร้อมเข้าเล่มหนังสือรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย มลายูถิ่น) โดยว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ shopping list จำนวน 46 รายการ (งานเกษตร,...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ (ถังน้ำ,เครื่องถ่ายเอกสาร,แอร์,ต...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมโครงการสนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิด (ตาดี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกรอบพร้อมเกียรติคุณบัตร กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางก...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 page 1 / 55