ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมเคาน์เตอร์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนธันวาคม 2564[งบทดลอง]
 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ดศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานเลขานุการ กลุ่มอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 1 และ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารไม่ประจำทางแบบปรับอากาศสำหรับโครงการพัฒนาศักยภา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุของที่ระลึกโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2564[งบทดลอง]
 งบทดลองเดือนตุลาคม 2564[งบทดลอง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบานบุรีและอาคารพัสดุ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนตุลาคม 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กข 7929 นราธิวาส โดยวิธีเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 page 1 / 69