กิจกรรมของเขตพื้นที่

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงก...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประกวดนวัตกรรมพัฒนาสถาน...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
อบรมสร้างความรู้ความเข้...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัด...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประชุมเตรียมความพร้อมกา...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
นิเทศออนไลน์ เพื่อติดตา...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประชุมชี้แจงการดำเนินงา...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินง...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตใน...

ศูนย์เทคโนโลยี
ประชุมหารือข้อราชการกลุ...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประชุมชี้แจงแบบประเมินค...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
รับมอบสือการสอนภาษาไทย

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประชุมคณะกรรมการรับนักเ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
พิธีรับพระราชทานโทรทัศน...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
การอบรมออนไลน์หลักสูตร ...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ติดตามการเตรียมความพร้อ...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรี...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 page 1 / 43