กิจกรรมของเขตพื้นที่

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ร่วมในพิธีสถาปนาวิหารอง...

กลุ่มนโยบายและแผน
ร่วมตอนรับพลเอก กัมปนาท...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับ...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
การใช้ระบบคลังเนื้อหาอิ...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
การอบรมนักเรียนแกนนำการ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
โครงการโรงเรียนคุ้มครอง...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เ...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคณะกรรมการคัดกรอง...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ติดตามผลการดำเนินงานก่อ...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคณะกรรมการจัดการศ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ประชุมติดตามการขับเคลื่...

กลุ่มนโยบายและแผน
พิธีมอบครุภัณฑ์ให้กับโร...

กลุ่มนโยบายและแผน
ติดตามผลการดำเนินงานก่อ...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมรายงานผลการดำเนิน...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
จัดทำคู่มือการจัดกิจกรร...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประชุมคณะกรรมการประมวลผ...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษ...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประชุมโรงเรียนในโครงกา...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 page 1 / 63