กิจกรรมของเขตพื้นที่

ประชุมผู้บริหารและครูวิ...

กลุ่มนโยบายและแผน
การติดตามผลการดำเนินงาน...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
กิจกรรมอาสาพัฒนาแหล่งเร...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมประจำเดือนผู้บริห...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเม...

กลุ่มนโยบายและแผน
คณะกรรมการประเมินคัดเลื...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
การประชุมคณะกรรมการประเ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
เตรียมงานเพื่อเตรียมควา...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมประจำเดือนผู้บริห...

กลุ่มอำนวยการ
การประชุมการตรวจสอบ ติด...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
การปฐมนิเทศนักเรียนในพร...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ลงพื้นที่เยี่ยม พบปะ สร...

กลุ่มนโยบายและแผน
การประชุมเพื่อชี้แจงสร้...

กลุ่มนโยบายและแผน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
การประชุมโครงการเสริมสร...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชา...

กลุ่มอำนวยการ
ลงพื้นที่เยี่ยม พบปะ สร...

กลุ่มนโยบายและแผน
การประชุมคณะกรรมการพิจา...

กลุ่มนโยบายและแผน
พิธีมอบทุนการศึกษา...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ลงพื้นที่เยี่ยม พบปะ สร...

กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 page 1 / 53