กิจกรรมของเขตพื้นที่

ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้...

กลุ่มนโยบายและแผน
พิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแด...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการ...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญช...

ศูนย์เทคโนโลยี
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชา...

ศูนย์เทคโนโลยี
กิจกรรมเนื่องในงานวันคร...

ศูนย์เทคโนโลยี
พิธีเปิดโครงการส่งเสริม...

กลุ่มนโยบายและแผน
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาต...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคณะกรรมการรับนักเ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรี...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
นิเทศติดตามการจัดการเรี...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ติดตามการจัดการเรียนการ...

กลุ่มนโยบายและแผน
นิเทศติดตามการพัฒนาการเ...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประชุมชี้แจงแนวทางการจั...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินง...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชา...

ศูนย์เทคโนโลยี
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประชุมชี้แจงแนวทางการบร...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษ...

ศูนย์เทคโนโลยี
ร่วมต้อนรับองคมนตรีและค...

กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 page 1 / 48