กิจกรรมของเขตพื้นที่

พิธีปิดโครงการส่งเสริม ...

ศูนย์เทคโนโลยี
พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขต...

ศูนย์เทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จ...

ศูนย์เทคโนโลยี
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเป...

ศูนย์เทคโนโลยี
“ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิ...

ศูนย์เทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการตัดสินก...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ลงพื้นที่ติดตามการขับเค...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชา...

ศูนย์เทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินง...

ศูนย์เทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึก...

ศูนย์เทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินก...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ลงพื้นที่ติดตามการขับเค...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ลงพื้นที่ติดตามการขับเค...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ลงพื้นที่ติดตามการขับเค...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ลงพื้นที่ติดตามการขับเค...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ลงพื้นที่ติดตามการขับเค...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชา...

ศูนย์เทคโนโลยี
นิเทศ กำกับและติดตามฯ โ...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ลงพื้นที่ติดตามการประเม...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ประชุมคณะกรรมการเพื่อเต...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 page 1 / 40