กิจกรรมของเขตพื้นที่

โครงการแนะแนวการศึกษาต่...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมติดตาม ประเมินผลก...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมติดตามการใช้จ่ายง...

กลุ่มอำนวยการ
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมรับฟังรายการ พุธเช้...

กลุ่มอำนวยการ
นิเทศติดตามผลการดำเนินก...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมหารือแนวทางในการป...

กลุ่มอำนวยการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการจั...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกา...

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชา...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะอนุกรรมาการติด...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พ...

กลุ่มอำนวยการ
ต้อนรับคณะ มาติดตามผลกา...

กลุ่มอำนวยการ
ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเค...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยม และติดตามการ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมหารือแนวทางแก้ไขป...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมขับเคลื่อนการ...

กลุ่มอำนวยการ
อบรมการยกระดับคุณภาพผู้...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยม และติดตามการ...

กลุ่มอำนวยการ
พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งท...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 page 1 / 31