กิจกรรมของเขตพื้นที่

ประชุมคณะกรรมการอำนวยกา...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ประชุมส่งเสริมพัฒนาระบบ...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะ...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
การประชุมคณะกรรมการกลั่...

กลุ่มนโยบายและแผน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
การประชุมคณะกรรมการนิเท...

กลุ่มนโยบายและแผน
นิเทศชั้นเรียนภาคเรียนท...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ลงพื้นที่ นิเทศ กำกับ ต...

กลุ่มนโยบายและแผน
ติดตามการดำเนินงานโครงก...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
การประชุมการขับเคลื่อนแ...

กลุ่มนโยบายและแผน
การประชุมคณะทำงานจัดทำร...

กลุ่มนโยบายและแผน
การประชุมสร้างความเข้าใ...

กลุ่มนโยบายและแผน
พุธเช้า ข่าว สพฐ.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ก...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
นิเทศชั้นเรียน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยกา...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
การประชุมชี้แจงคณะกรรม...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
การอบรมปฏิบัติการใช้งาน...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ก...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 page 1 / 58