ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง) ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร โครงการสนับสนุนสื่อกา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง และเครื่องตัดหญ้าข...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โครงการสนับสนุนสื่อการเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมระบบติดตามตรวจสอบเงินฝากคลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง) ครั้งที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับห้องสมุดโรงเรียน โครงการสนับสนุนสื่อการ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาระดับปฐมวัย โครงการสนับสนุนสื่อการเรีย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ตามโครงการส่งเสริมก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป. โดยวิธีคัดเลือก[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดการเรียนรู้วิถ...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 page 1 / 46