============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

กิจกรรม "อบรมนักเร.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะอนุกรรมกา.

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยม พบปะพูด.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการนิ.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเตรียมความพร.

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยม และตรวจ.

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมเข้าแถวเคาร.

กลุ่มอำนวยการ
เปิดกิจกรรม "อบรมน.

กลุ่มอำนวยการ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
นิเทศ ติดตาม การเป.

วัดเชิงเขา(แดงอุทิ..
เปิดภาคเรียนที่ 1/.

วัดเชิงเขา(แดงอุทิ..
นิเทศ ติดตาม เยี่ย.

บ้านสุไหงบาลา
เปิดเทอมวันแรกของก.

บ้านสุไหงบาลา
วันแรกของการจัดการ.

บ้านดือแย
สภาสันติสุขตำบลลุโ.

บ้านตะโละบาลอ
การนิเทศเปิดภาคเรี.

บ้านดือแย
วันแรกของการจัดการ.

บ้านตะโละบาลอ
เปิดเรียนเทอมที่ 1.

บ้านจือแร
ตรวจเยี่ยมความพร้อ.

บ้านศาลาลูกไก่
การนิเทศเปิดภาคเรี.

บ้านตะโละบาลอ
การนิเทศเปิดภาคเรี.

บ้านทําเนียบ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะเพื่อคัดแยกขยะตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อถอนย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 7 ห้อง (ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) 2 ช [บ้านกาแนะ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.๒๐๑/๒๖ [บ้านตายา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาเล็ก 84 ที่นั่ง [บ้านกะลูแป]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 จ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ(รากฐานตอกเข็ม)ยาว 385 เมตร ด้วยวิธีคัดเลือก [บ้านป่าไผ่]
 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น (7 ห้องเรียน) ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [บ้านกาแนะ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 201/26 [บ้านโคกพยอม]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [บ้านกะลูแป]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [บ้านกูยิ]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 7 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [บ้านกาแนะ]
 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้สอนอิสลามศึกษา [บ้านยือลาแป]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านบาตง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น [บ้านยือลาแป]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 413 [บ้านยือลาแป]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น [บ้านกาโดะ]
 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น [บ้านกาโดะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น [บ้านสายน้ำทิพย์]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :