============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

ประชุมคณะกรรมการอำ.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
ประชุมส่งเสริมพัฒน.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
ประชุมเชิงปฎิบัติก.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
การประชุมคณะกรรมกา.

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคณะกรรมการติ.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
การประชุมคณะกรรมกา.

กลุ่มนโยบายและแผน
นิเทศชั้นเรียนภาคเ.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
ลงพื้นที่ นิเทศ กำ.

กลุ่มนโยบายและแผน
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
ประชุมคณะกรรมการสถ.

บ้านจะแลเกาะ
มอบข้าวสาร อินทผาล.

บ้านจะแลเกาะ
มอบทุนรอยต่อ

บ้านจะแลเกาะ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ.

บ้านจะแลเกาะ
สอบ NT ป.3

บ้านจะแลเกาะ
กิจกรรมรับวุฒิบัตร.

บ้านจะแลเกาะ
ร่วมกิจกรรม Open H.

บ้านจะแลเกาะ
กิจกรรมลูกเสือสามั.

บ้านจะแลเกาะ
กิจกรรมลูกเสือสำรอ.

บ้านจะแลเกาะ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้

บ้านจะแลเกาะ
อำลาเลี้ยงส่งนักเร.

บ้านทําเนียบ
ทุนการศึกษาต่อนักเ.

บ้านปูลากาป๊ะ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สพป.นราธิวาส เขต 1[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รูปแบบ IC20 และรูปแบบ TCL30[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนและติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกบานหน้ารถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กข 7929 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและบุคลากรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สินค้าคงคลัง) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วมาตณฐานแบบทึก(ฐานตอกเสาเข็ม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านกาโดะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก โรงเรียนเมืองนราธิวาส [เมืองนราธิวาส]
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ (งานก่อสร้างอาคารแบบ สปช.๒๐๕/๒๖) [บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 [บ้านกะลูแป]
 ประกาศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [บ้านมะนังกาหยี]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ (งานก่อสร้างอาคารแบบ สปช.๒๐๕/๒๖) [บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยววิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านบูเกะกอตอ]
 ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารแบบ สปช.205/26 [บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 [บ้านตายา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหัวเขา โดยวิธีคัดเลือก [บ้านหัวเขา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีคัดเลือก [บ้านหัวเขา]
 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [บ้านโคกสยา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านบลูกาสนอ]
 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกลาง 500 ที่นั่ง โรงเรียนเมืองนราธิวาส [เมืองนราธิวาส]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านฮูแตทูวอ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [บ้านบูเกะบากง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :