============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

พิธีวางพวงมาลาถวาย.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
กิจกรรมสืบสานพหุวั.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
ประชุมเพื่อแจ้งข้อ.

กลุ่มอำนวยการ
เยี่ยมให้กำลังใจแล.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
นิเทศติดตามการพัฒน.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
นิเทศติดตามการพัฒน.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
นิเทศติดตามการพัฒน.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
นิเทศติดตามการพัฒน.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
“กิจกรรม Kick off .

บ้านหัวเขา
รองผอ.สพป. นราธิวา.

บ้านบลูกาสนอ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒน.

บ้านบลูกาสนอ
ประชุมคณะกรรมการสภ.

บ้านบลูกาสนอ
นิเทศติดตามการพัฒน.

วัดเชิงเขา(แดงอุทิ..
โครงการส่งเสริมและ.

ไทยรัฐวิทยา10(บ้าน..
“ส่งมอบมอบโต๊ะ-เก้.

บ้านหัวเขา
กิจกรรม Kick off ร.

บ้านไร่พญา
การประเมินการเตรีย.

บ้านไร่พญา
นิเทศภายในระดับชั้.

บ้านหัวเขา
ประชุมชี้แจงสร้างค.

บ้านไร่พญา
รับชมรายการ พุธเช้.

บ้านหัวเขา
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน นข 919 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกิจกรรมแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทาน) โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับโรงเรียนปกคิและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 11 รายการ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 12 รายการ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สพป.นราธิวาสเขต.1[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กข 9409 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2565[งบทดลอง]
 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ(จัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทาน) โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2565[รายงานผลการเบิกจ่าย]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านบลูกาสนอ]
 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกลาง 500 ที่นั่ง โรงเรียนเมืองนราธิวาส [เมืองนราธิวาส]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านฮูแตทูวอ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [บ้านบูเกะบากง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [บ้านยี่งอ]
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา [วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017และหลังคาคลุมทางเดินโรงอาหารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านกะลูแป]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสหกรณ์และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ) [บ้านทําเนียบ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๐๑๗ [บ้านบลูกาฮีเล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอี่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านกาโดะ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [บ้านคอลอกาเว]
 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 [บ้านคลอแระ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ [บ้านลุโบะปาเระ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/ 29 ขนาด 4 ห้องเรียน [บ้านสวนพลู]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก อาคารประสบภัย อาคารสปช.102/26 ห้องสมุด ส้วมสปช.601/26 (2 ที่นั่ง) และส้วมสปช.601/26 (4ที่นั่ง) [บ้านสายน้ำทิพย์]
 ประกาศราคากลางงานปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 และทาสีรั้วโรงเรียน [บ้านดาฮง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :