============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

อบรมโครงการขยายผลว.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
นิเทศ ดปิดภาคเรียน.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
ประเมินการเตรียมคว.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
นิเทศติดตาม เพื่อพ.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
ครงการเตรียมความพร.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
ข้าร่วมประชุมคณะอน.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
นิเทศ ดปิดภาคเรียน.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
“ พฤหัสเช้า ข่าว ส.

กลุ่มอำนวยการ

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
เยี่ยมบ้านนักเรียน.

บ้านบูเกะบากง
การเยี่ยมบ้านนักเร.

บ้านตะโละบาลอ
ขอแสดงความยินดี

บ้านทําเนียบ
คัดกรองการอ่านออกเ.

บ้านทําเนียบ
อบรมการทำโปรแกรม ป.

บ้านทําเนียบ
วันเฉลิมพระชนมพรรษ.

บ้านทําเนียบ
ยินดีต้อนรับ

บ้านทําเนียบ
เลือกตั้งสภานักเรี.

บ้านบูเกะบากง
วันงดสูบบุหร่ี่โลก

บ้านบูเกะบากง
กิจกรรมสภานักเรียน

บ้านลาเมาะ
อบรมการทำน้ำยาล้าง.

บ้านทําเนียบ
ประชุมชี้แจงการใช้.

บ้านทําเนียบ

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต(โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ สายฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กค 2179 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ (เปลี่ยนแบตเตอรี่) รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข 7929 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข 7929 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องยนต์ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข 7929 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2567[งบทดลอง]
 ร่าง ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านฮูแตทูวอ]
 ประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา [บ้านทอน]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านปูลากาป๊ะ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านดือแยหะยี [บ้านดือแยหะยี]
 จัดซื้อจัดจ้าง [บ้านโคกสุมุ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [บ้านธรรมเจริญ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [บ้านธรรมเจริญ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านบาตง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านสวนพลู]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง [บ้านฮูแตทูวอ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [บ้านบือราเปะ]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [บ้านบาตง]
 ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา [บ้านทุ่งคา]
 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 004 และแบบ017 [บ้านทอน]
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [บ้านลูโบ๊ะบาตู]
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกครูผู้สอนอิสลามศึกษา [เมืองนราธิวาส]

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :