============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

ติดตามการเตรียมควา.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
ประชุมผู้อำนวยการโ.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
ตรวจเยี่ยมให้กำลัง.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
การประชุมโครงการติ.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
การประชุมโครงการติ.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
การประชุมโครงการติ.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
การประชุมโครงการติ.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
เปิดงาน buketbako.

ศูนย์เทคโนโลยี
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
โครงการส่งเสริมควา.

บ้านปูลากาป๊ะ
โครงการส่งเสริมควา.

บ้านแคนา
โครงการทัศนศึกษาดู.

บ้านเปล
การปลูกพืชสมุนไพร .

บ้านเปล
อบรมหลักสูตร“การจั.

บ้านเปล
ประชุมครูและบุคลาก.

บ้านยือลาแป
มอบเงินซากาตฟิตเรา.

บ้านยือลาแป
มอบเงินอุดหนุนนักเ.

บ้านยือลาแป
ประชุมเตรียมการประ.

บ้านยือลาแป
ปัจฉิมนิเทศ

บ้านยือลาแป
ประชุมก่อนปิดภาคเร.

บ้านยือลาแป
เงินอุดหนุนนักเรีย.

บ้านยือลาแป
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564[งบทดลอง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน นข 919 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมรถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบียน กค ๖๐๔ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานเลขานุการ กลุ่มอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนเมษายน 2564[งบทดลอง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ [บ้านกาเด็ง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2564 [บ้านป่าไผ่]
 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 3 ระยะ 3 เดือน (เม.ย-มิ.ย 64) [บ้านกลูบี]
 จัดซื้อจัดจ้างรายการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 [บ้านกลูบี]
 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.๑ก [ชุมชนบ้านซากอ]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ราชประชานุเคราะห์ 10]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง [บ้านคอลอกาเว]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านมะนังกาหยี]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง [บ้านคอลอกาเว]
 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง [บ้านคอลอกาเว]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านปูซูตีฆอ]
 ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านปูซูตีฆอ]
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก84ที่นั่ง [วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง [วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านปูซูตีฆอ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง แบบสปช.201/26 และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านสุเป๊ะ]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :