============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

โครงการแนะแนวการศึ.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมติดตาม ประเม.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมติดตามการใช้.

กลุ่มอำนวยการ
ต้อนรับคณะกรรมการต.

กลุ่มอำนวยการ
นิเทศติดตามผลการดำ.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมหารือแนวทางใ.

กลุ่มอำนวยการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมเชิงปฏิบ.

กลุ่มอำนวยการ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
โครงการป้องกันและค.

บ้านเปล
อบรมเชิงปฏิบัติการ.

บ้านเปล
กิจกรรมปลูกพืชผักก.

บ้านเปล
กิจกรรมลูกเสือจิตอ.

บ้านเปล
นิเทศ ติดตาม การสอ.

บ้านหัวเขา
โครงการอบรมคุณธรรม.

บ้านแคนา
การอบรมเชิงปฏิบัติ.

บ้านแคนา
โครงการตำรวจพบนักเ.

บ้านหัวเขา
ตรวจงานสิ่งก่อสร้า.

บ้านหัวเขา
โครงการพัฒนาผู้เรี.

บ้านปูลากาป๊ะ
งานมหกรรมวิชการชาย.

บ้านดือแย
งานมุทิตาจิต อำเภอ.

บ้านจือแร
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ วัสดุ และอุปกรณ์เครื่องวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List จำนวน 46 รายการ (งานเกษตร,คิดวิเคราะห์,ห้องวิทยาศาสตร์,ครุภัณฑ์ห้องสมุด,อุปกรณ์ห้องสมุด))[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ (ถังน้ำ,เครื่องถ่ายเอกสาร,แอร์,ตู้เหล็ก,เครื่องพิมพ์สำเนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพ การสอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงาน (สินค้าคงคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่เกียรติคุณโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบ ด้านการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [บ้านป่าไผ่]
 โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจน [บ้านป่าไผ่]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะเจาะจง [บ้านแคนา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย โดยเฉพาะเจาะจง [บ้านแคนา]
 จัดซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย [บ้านป่าไผ่]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านกูแบสาลอ]
 โครงการส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน(จัดซื้อหน้ากากอนามัย) [บ้านป่าไผ่]
 จ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (รากฐานตอกเสาเข็ม) ยาว 385 เมตร ด้วยวิธีคัดเลือก [บ้านป่าไผ่]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 7 ห้อง (ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) 2 ช [บ้านกาแนะ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.๒๐๑/๒๖ [บ้านตายา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาเล็ก 84 ที่นั่ง [บ้านกะลูแป]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 จ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ(รากฐานตอกเข็ม)ยาว 385 เมตร ด้วยวิธีคัดเลือก [บ้านป่าไผ่]
 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น (7 ห้องเรียน) ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [บ้านกาแนะ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 201/26 [บ้านโคกพยอม]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [บ้านกะลูแป]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [บ้านกูยิ]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :