============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

ประชุมผู้บริหารและ.

กลุ่มนโยบายและแผน
การติดตามผลการดำเน.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
กิจกรรมอาสาพัฒนาแห.

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมประจำเดือนผู.

กลุ่มอำนวยการ
คณะกรรมการประเมินค.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
การประชุมคณะกรรมกา.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
เตรียมงานเพื่อเตรี.

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมประจำเดือนผู.

กลุ่มอำนวยการ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
กิจกรรมบำเพ็ญประโย.

บ้านบูเกะบากง
การอบรมสร้างสื่อมั.

บ้านหัวเขา
ประชุมผู้บริหารและ.

บ้านกาเยาะมาตี
จับปลาดุกเพื่อทำเป.

บ้านทําเนียบ
กิจกรรม "นาวิก นาว.

บ้านเปล
การติดตามความก้าวห.

บ้านเปล
คณะกรรมการติดตามคว.

บ้านเปล
แขวงทางหลวงส่งมอบง.

บ้านหัวเขา
ตรวจเยี่ยม ติดตาม .

บ้านหัวเขา
กิจกรรมเดินรณรงค์ .

ชุมชนสัมพันธ์บ้านล..
กิจกรรมนิเทศการจัด.

บ้านโต๊ะนอ
ประชุมเพื่อวางแผนก.

บ้านโต๊ะนอ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2565[งบทดลอง]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2565[รายงานผลการเบิกจ่าย]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม , โต๊ะเก้าอี้ นร. , เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA , เครื่องฉายภาพ 3 มิติ , ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด , อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา , อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ โดยวิธีคัดเลือก[จัดซื้อจัดจ้าง]
 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 จัดซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารไม่ประจำทางแบบ VIP ปรับอากาศ สำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา [วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017และหลังคาคลุมทางเดินโรงอาหารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านกะลูแป]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสหกรณ์และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ) [บ้านทําเนียบ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๐๑๗ [บ้านบลูกาฮีเล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอี่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านกาโดะ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [บ้านคอลอกาเว]
 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 [บ้านคลอแระ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ [บ้านลุโบะปาเระ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/ 29 ขนาด 4 ห้องเรียน [บ้านสวนพลู]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก อาคารประสบภัย อาคารสปช.102/26 ห้องสมุด ส้วมสปช.601/26 (2 ที่นั่ง) และส้วมสปช.601/26 (4ที่นั่ง) [บ้านสายน้ำทิพย์]
 ประกาศราคากลางงานปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 และทาสีรั้วโรงเรียน [บ้านดาฮง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 และอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านปูลากาป๊ะ]
 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการทาสีอาคารเรียน กำแพงรั้วโรงเรียนและปูกระเบื้อง [บ้านโคกสยา]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [บ้านธรรมเจริญ]
 ประกาศราคากลางรายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ 601/26 8 ที่นั่ง [บ้านบูกิ๊ตยือแร]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ราชประชานุเคราะห์ 10]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :