============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

ประชุมเขียนโครงการ.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
จัดทำบันทึกข้อตกลง.

ศูนย์เทคโนโลยี
การฝึกอบรมลูกเสือห.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
ผู้แทนพิเศษของรัฐบ.

ศูนย์เทคโนโลยี
วันพระราชทานธงชาติ.

ศูนย์เทคโนโลยี
การจัดทำสื่อการสอน.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
การจัดทำสื่อการสอน.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
ประชุมคณะกรรมพิจาร.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
“ร่วมพิธีวางพวงมาล.

บ้านหัวเขา
ฉีดวัดซีนเข็มแรก ข.

ชุมชนบ้านซากอ
กิจกรรมงานเกษียณอา.

บ้านแคนา
เจ้าหน้าที่กรมป่าไ.

บ้านหัวเขา
กิจกรรมการติดตามกา.

บ้านหัวเขา
"ปศุสัตว์จังหวัดนร.

บ้านหัวเขา
"คณะครูโรงเรียนรัก.

บ้านหัวเขา
กิจกรรมจับปลาดุกโค.

บ้านหัวเขา
เข้ารับรางวัลชนะเล.

บ้านนากอ(มะดากะอุท..
รับมอบไก่ไข่ พันธุ.

บ้านเปล
มอบเงินอุดหนุนปัจจ.

บ้านหัวเขา
กิจกรรมปศุสัตว์ขยา.

บ้านเปล
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564[งบทดลอง]
 งบทดลองเดือนกันยายน 2564[งบทดลอง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง) ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาและนิสัยรักการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง และเครื่องตัดหญ้าของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาและนิสัยรักการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็น ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านรามา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านรามา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านกูแบสาลอ]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียน [บ้านป่าไผ่]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษา , เครี่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า และถังน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านทําเนียบ]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างรายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านกาโดะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๔๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงเรียนบ้านแคนา) [บ้านแคนา]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องเบนซินขนาด 450 ลิตร และถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2500 ลิตร [บ้านกลูบี]
 ประกาศเผยแผ่จัดซื้อจัดจ้าง พัดลม แบบตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400มิลลิเมตร) [คีรีราษฎร์รังสฤษดิ์]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร [วัดลําภู]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด ๑๕๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านกูแบสาลอ]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ [บ้านป่าไผ่]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อ ขนาด 2ก๊อก [บ้านลูโบะดาโต๊ะ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำหรับห้องเรียนและห้องสำนักงาน [บ้านป่าไผ่]
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ [บ้านกาเด็ง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2564 [บ้านป่าไผ่]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :